Dokumenty do pobrania
Kontakt z urzędem pracy Statystyki
Kalendarium wydarzeń
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc czerwiec 2017 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZW PT SB ND
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA ROK 2016

 

 
KRYTERIA DOBORU OSÓB BEZROBOTNYCH NA SZKOLENIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY
W SANOKU


Szkolenia to pozaszkolne działania mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy  w tym umiejętności poszukiwania pracy.
Starosta inicjuje, organizuje i finansuje szkolenia bezrobotnych, w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szansę na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej
w szczególności w przypadku:
  • braku kwalifikacji zawodowych,
  • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
  • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie,
  • nie posiadają umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. 
Szkolenia kierowane są do:

1.    osób zarejestrowanych jako bezrobotne
2.    osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy, które:
       a)    są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn 
              dotyczących zakładu pracy,
       b)    są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w
              stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
       c)    otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy
              zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
       d)    uczestniczą w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym
              programie  integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
       e)    są żołnierzami rezerwy,
       f)     pobierają rentę szkoleniową,
       g)    pobierają świadczenie szkoleniowe, przyznawane mu przez pracodawcę po  
              rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika
              w szkoleniach,
       h)   podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie
             przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek
             rolnika, jeżeli zamierzają podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub
             działalność gospodarczą poza rolnictwem.

Szkolenia grupowe – realizowane są przez Urząd Pracy w oparciu o plan szkoleń przygotowywany każdorazowo na dany rok kalendarzowy.

Szkolenia indywidualne – bezrobotny lub poszukujący pracy może zostać skierowany na wskazane przez siebie szkolenie, jeżeli wcześniej uzasadni on celowość tego szkolenia (przydatność do wykonywania późniejszego zawodu), a jego koszt nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Osoba bezrobotna lub poszukująca pracy zainteresowana tego typu szkoleniem składa
w Urzędzie Pracy:

      a)    Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne
      b)    Uzasadnienie celowości szkolenia

O wyniku rozpatrzenia wniosku osoba zainteresowana powiadamiana jest na piśmie niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 30 dni od złożenia wniosku.
 
Złożenie wniosku nie jest równoznaczne ze skierowaniem na szkolenie.
 
Na wniosek bezrobotnego lub poszukującego pracy po uzasadnieniu celowości mogą być również sfinansowane do wysokości przeciętego wynagrodzenia koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych, lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

 
Skierowanie na szkolenie bezrobotnego, w przypadkach zawodów wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych, powinno być poprzedzone określeniem przez doradcę zawodowego predyspozycji do wykonywania zawodu, który osoby te uzyskają w wyniku szkolenia; w uzasadnionych przypadkach szkolenie może być poprzedzone skierowaniem na badania lekarskie lub psychologiczne.

Przy kierowaniu na szkolenia obowiązuje zasada równości w korzystaniu ze szkoleń bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową.

Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku  pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godz. miesięcznie.
 
W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku. Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia.

Stypendium nie przysługuje bezrobotnemu, jeżeli w okresie odbywania szkolenia przysługuje mu z tego tytułu inne stypendium, dieta lub innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż stypendium finansowane z Funduszu Pracy.
Skierowany przez starostę na szkolenie w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie szkolenia ma prawo do ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia jego kosztów.

Za dni nieusprawiedliwionej nieobecności na szkoleniu stypedium nie przysługuje.
Bezrobotny zachowuje prawo do stypendium za okres udokumentowanej niezdolności do pracy w wyniku choroby (zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA).
  
Bezrobotnemu skierowanemu przez starostę na szkolenie, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, przysługuje stypendium w wysokości 20 % zasiłku, niezależnie od wymiaru godzin szkolenia, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia. Od stypendium tego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne.
Do stypendium, o którym mowa w wyżej, nie stosuje się zasady proporcjonalnego ustalania jego wysokości. Stypendium to za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę przysługującego stypendium przez 30 i mnożąc otrzymaną kwotę przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który stypendium przysługuje.
 
Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, jest obowiązana do zwrotu kosztów szkolenia oraz zostaje pozbawiona statusu bezrobotnego od dnia jego przerwania na okres:
- 120 dni w przypadku perwszej odmowy
- 180 dni w przypadku drugiej odmowy
- 270 dni w przypadku trzeciej odmowy i każdej kolejnej
Wyjatek stanowi osoba która nie ukończenia szkolenia z powodu podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Osoba, która po skierowaniu nie podjęła szkolenia, zostaje pozbawiona statusu bezrobotnego od następnego dnia po dniu skierowania, na okres wymieniony powyżej.

Starosta nie finansuje szkoleń osobom, które rozpoczęły szkolenie bez skierowania uzyskanego z powiatowego urzędu pracy.
 
Osoby bezrobotne biorące udział w szkoleniach organizowanych przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy, powiadamiają powiatowy urząd pracy o udziale w szkoleniu w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Dotyczy to szkoleń finansowanych  z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206,
z późn. zm.) albo ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm).
 Szczegółowe informacje.

 Powiatowym Urzędzie Pracy w Sanoku:
Budynk A, pok. nr 3
tel. (13) 46-57 000, (13) 46-57 061, (13) 46-57 065
e-mail: istojak@pup.sanok.pl
mlatusek@pup.sanok.pl
 
Strona w przygotowaniu

Strona w przygotowaniu

ad3feff615f82b04861d146c9fd10c88_102ab029346dac0e40c45d8f547a3928d_1a6e4f05bbbe7fcafa9a257021eb7a9ec_1b02ca090fd19a3e3a3df347b099e99c753d1306e5dd7f536ffe015f2b9375d1a0f3419fd850e6e37976acc0f206bf8b30e8b2d550973ea8c40a586355369d87e
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.